منابع انسانی شرکت شمه شیر
شرکت شمه شیر

فرآیند سرمایه انسانی

بزرگترین مزیت رقابتی کشورها و سازمان ها، داشتن نیروی انسانی توانمند است.

اهمیت فرآیند سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران علم مدیریت قرار گرفته است.

سرمایه انسانی، تنها نهاده ای است که می تواند ضمن تغییر خود، سایر نهاده های تولید را دگرگون یا متعادل کند.

مبنایی برای نوآوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد.

سرمایه انسانی عبارت است از: ذخیره دانش، مهارت، صلاحیت و توانائی هائی که عمدتاً از طریق آموزش کسب می گردند.

این عوامل بر کیفیت کار تاثیر مثبت می گذارند و ارزش اقتصادی آن را در بازار کار افزایش دهند.

براساس نگرش مدیریتی، سرمایه انسانی ،منبع تجاری یا دارائی است که از ارزش بازار شکل میگیرد.

نگرش اقتصادکلان، سرمایه انسانی را به عنوان یکی از فاکتورهای تولید میبیند،

به این ترتیب در منابع رشد اقتصادی، مفهوم سرمایه انسانی با توسعه دانش اقتصادی مرتبط است.

آرمسترانگ سرمایه انسانی را به عنوان دانش و مهارتهایی که فردیت را خلق میکند و به کار می گیرد، معرفی میکند.

شرکت شمه شیر

«سرمایه انسانی» نمایانگر دانش ضمنی موجود در ذهن و افکار کارکنان و منبع اساسی نوآوری و بازآفرینی یک سازمان است.

به صورت ترکیبی از شایستگی ها، طرز تلقی ها و خلاقیت کارکنان تعریف می شود.

سرمایه انسانی با جهانی شدن و همچنین اشباع شدن بازار کار و با توجه به رکود اخیر در اقتصاد جهانی، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر توسعه بیشتر سرمایه انسانی به سمت شتاب گرفتن رشد اقتصادی با تخصیص وقت لازم و تلاش ها تأکید می کنند.

این توسعه سرمایه بشری یکی از راه حل های اساسی برای ورود به عرصه بین المللی است.

شرکت شمه شیر با بهره مندی از مشاورین باتجربه در حوزه مدیریت فرآیند سرمایه انسانی و با استقرار فرایندهای مرتبط ، ساختار منسجم و سیستمی را در جهت جذب ، استخدام ، نگهداشت و توسعه کارکنان خود فراهم نموده است.

این شرکت تلاش می کند با بهبود مستمر این فرایند ، همواره در این مسیر ، پیشرو بوده و شرایط مطلوبی را برای افراد متخصص ، متعهد و باانگیزه فراهم آورد .

شرکت شمه شیر