لوگو

فرم ارزیابی میزان رضایمت مندی از روند رسیدگی به شکایت

"*" indicates required fields

اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:*

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید:

شیوه های ارتباطی به منظور اعلام شکایت به سازمان را چگونه ارزیابی می کنید؟
زمان رسیدگی به شکایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
نحوه برخورد مسئولین مرتبط با شما را چگونه ارزیابی می نمایید؟
میزان رضایت شما از نتیجه رسیدگی به شکایت به چه میزان می باشد؟
میزان پیگیری سازمان جهت رفع شکایت و اهمیت دهی به شکایت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟