فرصت های شغلی در شرکت کشت و صنعت و دامپروری شمه شیر

ما در شرکت شمه شیر یک خانواده بزرگ و پویا هستیم؛ خانواده ای که در آن می توانید با موفقیت خود در آن اثر گذار باشید

جهت پر کردن فرم استخدام، بر روی شغل مورد نظر
کلیک
نمایید: